Algemene Voorwaarden

Swipestyle is een handelsnaam van Swibblr BV

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Swibblr.com biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos de website te bezoeken. Bezoekers met een Swibblr-account hebben de mogelijkheid om inbreng te leveren aan de website middels hun profiel.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website Swibblr.com, ongeacht of de bezoeker wel of geen profiel heeft.

1.4 Door het gebruik van Swibblr.com aanvaardt de Bezoeker deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Swibblr.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

 

Artikel 3 Garantie en Aansprakelijkheid
3.1 Swibblr.com geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via één van de websites van de webshops. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. Swibblr.com is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops. Swibblr.com doet haar uiterste best enkel betrouwbare webshops op haar website op te nemen.

3.2 Swibblr.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen/derden. Swibblr.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.3 De links welke zijn opgenomen op Swibblr.com zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. Swibblr.com is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Swibblr.com streeft naar een zo correct mogelijke en up-to-date vermelding van de verstrekte informatie.

3.4 De banners en andere reclame-uitingen op Swibblr.com worden uiterst zorgvuldig geselecteerd, echter is Swibblr.com niet aansprakelijk voor de beelden, uitingen en doelstellingen van betreffende adverteerders.

3.5 Swibblr.com is niet verantwoordelijk voor de communicatie tussen haar Bezoekers en biedt als platform enkel de mogelijkheden toch communicatie aan. Swibblr.com is gerechtigd om bij ongepast gebruik door Bezoekers zoals grof taalgebruik, discriminatie, commercieel gebruik, virussen, onwettig gebruik en overige verboden content zoals bij Artikel 4 benoemd, uitingen te verwijderen en indien er wettelijke overtredingen begaan zijn hiertoe de bevoegde instanties in te schakelen en informatie te verstrekken.

 

Artikel 4 Overmacht
4.1 In geval van overmacht is Swibblr.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 5 Verboden content
5.1 Dit artikel geeft een opsomming van content die verboden is te plaatsen door de Bezoekers. Swibblr.com bepaalt wat als verboden moet worden aangemerkt en zal worden verwijderd. Swibblr.com is gerechtigd om naar eigen inzicht leden te verwijderen die enig verboden content hebben geplaatst. Ter indicatie van verboden content hierbij een opsomming:

• Discriminerende content, kwetsende, aanstootgevende en pornografische inhoud
• Spam, onterecht commercieel gedrag en overig illegaal online gedrag
• Beeldmateriaal van een ander persoon zonder diens toestemming
• Content die aanzet tot illegaal gedrag
• Inhoud die ten doel zijn een politiek of religieus standpunt uit te dragen
• Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen
• Content welke oproept tot geweld en/of aanzet tot het lastigvallen van anderen
• Content welke in strijd is met de goede zeden
• Content welke in strijd is met enige wet, regeling, verordening of afspraak welke gemaakt is in deze disclaimer/voorwaarden
• Content die inbreuk maakt op de privacy of rechten van derden of Swibblr.com.

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom
6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Swibblr.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

6.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Swibblr.com en expliciete bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 7 Persoonsgegevens en Account
7.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door Swibblr.com vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbrieven.

7.2 Het plaatsen van je profielfoto en andere bestanden is geheel op eigen verantwoording. Swibblr.com is niet verantwoordelijk voor de uitingen die door de Bezoekers wordt geplaatst en ook staat Swibblr.com er niet voor in als deze beelden en/of gegevens door derden onrechtmatig gebruikt worden.

7.3 Ben je jonger dan zestien (16) jaar dan moet je van je ouders of voogd toestemming hebben om een account op Swibblr.com aan te maken. Ben je zestien (16) jaar of ouder en heb je een account op Swibblr.com aangemaakt inclusief het accepteren van deze voorwaarden dan stem je ermee in dat je ouders of voogd je toestemming hebben gegeven je aan te melden op Swibblr.com.

7.4 Het is verboden voor anderen dan jezelf accounts aan te maken op Swibblr.com tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt van de betreffende persoon.

7.5 Swibblr.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht, zoals je ook in onze aparte privacyverklaring kunt vinden. Je verklaart jegens Swibblr.com dat de informatie die je verstrekt hebt compleet is en op waarheid berust. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband houdend met Swibblr.com. Je bent te allen tijde gerechtigd je account op te heffen. Swibblr.com zal er naar streven na opheffing van je account al je persoonsgegevens zo snel als mogelijk te verwijderen uit haar database.

7.6 Je bent ervoor verantwoordelijk dat je inloggegevens niet bij anderen dan jezelf bekend zijn. Je geeft anderen geen toegang tot je Swibblr-account en je bent zelf aansprakelijk voor wat derden met je account doen, met of zonder jouw toestemming tot het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig duidelijk aantoonbaar ongeoorloofd gebruik.

7.7 Profielen zijn hoofdzakelijk voor natuurlijke personen bedoeld. Bedrijven kunnen met Swibblr BV contact opnemen voor zakelijke doeleinden (business@swibblr.com).

7.8 Swibblr.com verstrekt geen accountgegevens aan derden.

 

Artikel 8 Gebruikers
8.1 Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden bij de webmaster, waarvan u de contactgegevens hier kunt vinden: mail@swibblr.com

8.2 Swibblr.com is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd wordt op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan Swibblr.com overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.

8.3 Gebruikers die onacceptabel gedrag vertonen op Swibblr.com kunnen te allen tijde geweigerd en verwijderd worden.

 

Artikel 9 Webstatistieken
9.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt Swibblr.com gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. Swibblr.com gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.